(1)
เพ็งแป้น ข.; ศิริบูรณ์พิพัฒนา พ. การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับอาหารผ่านทางเดินอาหาร. RHPC9J 2021, 15, 15-30.