(1)
เชาว์ดำรงสกุล ช. การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสีดา. RHPC9J 2020, 14, 314-329.