(1)
ศรีหาภาค ศ.; ศรีเมือง พ.; ทิพย์เที่ยงแท้ ช.; แถวจันทึก ส.; จันทร์ดา แ.; สิทธิสาตร์ ว. การพัฒนาผู้นำการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง. RHPC9J 2020, 14, 330-347.