(1)
หมั่นสระเกษ ร. การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานในโรงเรียน. RHPC9J 2020, 14, 437-449.