(1)
ศรีหาภาค ศ.; พรหมเทศ ไ.; พรหมกูล ส.; จันทร์ดา แ.; ไพคำนาม น.; ศรีหาภาค เ. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น. RHPC9J 2020, 14, 362-373.