(1)
ไพรสง่า ส.; วงษ์แสน เ.; บุญวิศิษฏ์ น. .; โพธิ์ศรีทรัพย์ . ศ. .; วารี ศ.; แต้มทอง ส.; โพธิ์พล น.; กงเกตุ ป.; ใจเที่ยง ณ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ. RHPC9J 2021, 15, 72-83.