(1)
ศรีอภัย ภ.; ภู่จินดา ว. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแนวทางการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. RHPC9J 2021, 15, 84-98.