(1)
บุญมาชู เ.; คลังชำนาญ ธ.; แก้วลี ภ. ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. RHPC9J 2021, 15, 352-364.