(1)
ยกพลชนชัย ช.; แพงประโคน ญ.; ดวงศรี จ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. RHPC9J 2021, 15, 414-427.