(1)
อุ่นพรมมี ส. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 37. RHPC9J 2021, 15, ก-ซ.