(1)
ศรีชัย อ.; ฟูเฟื่อง ท.; พชรปกรณ์ศิลป์ พ. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสม่ำเสมอของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. RHPC9J 2021, 15, 671-684.