(1)
วิภาวนิช ส. บทบาทพยาบาลจิตเวชในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด. RHPC9J 2021, 15, 732-743.