(1)
สันติวงศ์ ช. DASH Diet : อาหารต้านโรคความดันโลหิตสูง. RHPC9J 2022, 16, 101-111.