(1)
เดชารัตน์ โ.; เพชรห้วยลึก พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในสถานศึกษา. RHPC9J 2022, 16, 127-139.