(1)
อุ่นพรมมี ส. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. RHPC9J 2021, 16, ก-ซ.