(1)
ธนูทอง ก.; ยินดีสุข ธ.; บรรเทือง ป.; โภคทิพย์ ส.; จารุวัชรีวงศ์ ส. บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. RHPC9J 2022, 16, 203-213.