(1)
ราชวงศ์ ธ. ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. RHPC9J 2022, 16, 214-222.