(1)
พันธุ์พานิช พ.; ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ ธ. โ.; ลีศรี ธ. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่ไม่มีอาการ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ. RHPC9J 2022, 16, 251-264.