(1)
วณิชย์นิรมล ศ.; วีระเมธาชัย ศ.; ลีศรี ธ. อุบัติการณ์และปัจจัยเชิงทำนาย ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มารับบริการศูนย์การตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจร โรงพยาบาลสระบุรี : การศึกษาระยะ 14 วันหลังการวินิจฉัย. RHPC9J 2022, 16, 343-355.