(1)
พรหมสาขา ณ สกลนคร ป. ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด. RHPC9J 2022, 16, 516-531.