(1)
พิสัยพันธุ์ ส.; วงศ์ตรี อ. . .; ชาบัวคำ ณ. ความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. RHPC9J 2022, 16, 325-342.