(1)
เดชารัตน์ โ.; คิดดี พ. ผลการใช้โปรแกรมการปรับปรุงการทำงานตามหลักการ 5 ส. ในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์. RHPC9J 2022, 16, 642-658.