(1)
สุมนนอก ส.; อวยสวัสดิ์ ม.; ลุนละวงศ์ ศ.; ประจุดทะเก ช. การพัฒนารูปแบบบริการฝากครรภ์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9 ตามแนววิถีชีวิตใหม่. RHPC9J 2022, 16, 690-710.