(1)
ไชยชนะแสง ท.; ทาระคำ เ.; ล้วนแก้ว ม.; พวงศรีเคน ส.; โพธิ์ศรี อ.; จันทนาม ว.; กันทะโล ข.; พิพัฒน์ธนวงศ์ ว.; วรรณโพธิ์ ว. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ. RHPC9J 2022, 16, 957-968.