(1)
สงวนพงษ์ ย.; แสงทอง ว.; จันทกุล จ. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย และส่วนประสมทางการตลาดของผู้ปกครอง ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. RHPC9J 2022, 16, 999-1015.