(1)
พันธ์วิไล จ.; มณีรัตน์ น.; ปวนไฝ ส.; ศรีสวัสดิ์ ส.; ดวงแสนจันทร์ ว. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่. RHPC9J 2022, 16, 882-895.