(1)
พลาเศรษฐ ก.; สุวรรณกูฎ น.; มีนาเขตร ภ.; นักรู้กำพลพัฒน์ ส. . การจัดการของชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19). RHPC9J 2022, 16, 908-923.