(1)
เมธาบุตร ช. การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. RHPC9J 2022, 16, 969-985.