(1)
สุทธิธรรมถาวร อ. ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า. RHPC9J 2022, 16, 986-998.