(1)
เสตะปุระ ป.; ไชยสงคราม ณ. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564. RHPC9J 2022, 16, 1070-1084.