(1)
จันทร์มาลี ศ.; แตงอ่อน พ.; ม่วงงาม ข.; แขกพงษ์ พ.; หอมจิตสุขฤทัย จ.; ประเสริฐไทย ช. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. RHPC9J 2023, 17, 150-165.