(1)
ศรีสงวน ณ.; ธรรมกุล ธ.; ประเสริฐชัย อ. ปัจจัยและผลกระทบทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. RHPC9J 2023, 17, 88-104.