(1)
โพธิ์พงศ์ พ. การออกหน่วยทันตกรรม ในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. RHPC9J 2023, 17, 121-134.