(1)
คิดสงวน ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี. RHPC9J 2023, 17, 166-180.