(1)
เหล่าคมพฤฒาจารย์ จ.; เปลรินทร์ เ.; สาลาสุตา จ.; นารถชัยภูมิ ช.; พันธ์เปี่ยม ฐ.; มูลบัวภา ธ.; สีหานารถ พ.; เหล่าคมพฤฒาจารย์ ธ.; แสนเหลา พ. ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมารดาหลังคลอด ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. RHPC9J 2023, 17, 207-220.