(1)
รุ่งเรือง อ.; สัตยวงศ์ทิพย์ พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. RHPC9J 2023, 17, 272-287.