(1)
ธนธรรมสถิต ศ.; แสงวงษ์ ม.; บุญสุข ศ.; ภาวะสุทธิพงษ์ ฐ.; จันทบุตร ร.; เจริญผล จ.; จันทร์นวล น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพ กับคุณภาพชีวิต ของวัยทำงานในสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. RHPC9J 2023, 17, 314-325.