(1)
เซียงหนู น.; แปะกระโทก น.; ชโลปถัมภ์ ส.; โล่ห์ทวีมงคล ป. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ เขตนครชัยบุรินทร์. RHPC9J 2023, 17, 288-302.