(1)
กออิสรานุภาพ น.; สำราญเนตร ว.; โพธารินทร์ ว. ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต. RHPC9J 2023, 17, 453-464.