(1)
หลิ่วน้อย ว.; พงษ์แสงพันธ์ ไ.; พิบูลย์ ก.; อุปวงษาพัฒน์ ธ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก. RHPC9J 2023, 17, 307-407.