(1)
สิงหเสนี อ.; ทองปากน้ำ ช.; บุญเจริญพานิช ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของข้าราชการชายทหารอากาศ เขตดอนเมืองกองทัพอากาศ. RHPC9J 2023, 17, 521-531.