(1)
เจริญพันธ์ ก. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4. RHPC9J 2023, 17, 543-558.