(1)
อุ่นพรมมี ส. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566). RHPC9J 2023, 17, ก-ฌ.