(1)
อนันต์ดิลกฤทธิ์ ภ. ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย. RHPC9J 2023, 17, 381-393.