(1)
สมทรัพย์ เ. การแพทย์แผนไทย: การประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์. RHPC9J 2023, 17, 507-520.