(1)
อุ่นพรมมี ส. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566). RHPC9J 2023, 17, ก-ญ.