(1)
ขันทอง ภ.; วทัญญูเลิศสกุล เ.; ประชุมรักษ์ ว. การประเมินผลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ผ่านแอปพลิเคชัน Dementia U-Care ในชุมชนบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. RHPC9J 2023, 17, 576-589.