(1)
ทิหวาย พ.; ประดิษฐปรีชา อ.; บรรจงศิริ ก. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19. RHPC9J 2023, 17, 842-855.