(1)
เพียงแก้ว ภ. .; เชียงสาพันธ์ พ.; อินทร์เอี่ยม พ. .; จันทร์พาณิชย์ ค. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำทิศทางองค์กรไปปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี. RHPC9J 2023, 17, 908-920.