(1)
วงศ์กีรติเมธาวี ท.; นิมะ ซ.; ทิววัฒน์ปกรณ์ จ.; สุขอุบล ส. อุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. RHPC9J 2023, 17, 952-965.